Thông báo thu hồi đất đã giao thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

13/06/2022

     Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh tại Tại Kết luận số 08/KL-TTr ngày 15/4/2022 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe trong việc thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo đã xác định Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết tại Điều 3 Giấy chứng nhận đầu tư chứng nhận điều chỉnh lần 3 ngày 28/8/2013, vi phạm Luật Đất đai thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013

     Căn cứ vào Văn bản số 3188/UBND-NN5 ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh với nội dung Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng ý với đề xuất của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tại Kết luận số 08/KL-TTr ngày 15/4/2022 nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe về việc thu hồi diện tích UBND tỉnh Vĩnh phúc đã giao cho Công ty tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 để Công ty TNHH Dịch vụ và chăm sóc sức khỏe được biết và phối hợp thực hiện.

     Xem chi tiết văn bản theo file đính kèm. 

 Các tin đã đưa ngày: