Các dự án đã thu hồi, chấm dứt hoạt động (đợt 1) đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, dự án dịch vụ thương mại các trục đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

06/06/2022

       Ngày 05/05/2022, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2872/UBND-CN3 về việc tổ chức quyết liệt kiểm tra, rà soát, thanh tra và xử lý các dự án khu đô thị, khu nhà ở và dự án công trình dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh. 

        Ngày 01/06/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 1454/SKHĐT-KTĐN về việc thông báo danh mục các dự án đã thu hồi, chấm dứt hoạt động (đợt 1) đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, dự án dịch vụ thương mại các trục đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

         Trong văn bản nêu rõ: Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện rà soát, đề xuất chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý khác có liên quan đến dự án (nếu có). Các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện dự án có trách nhiệm thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết các dự án tại file đính kèm.Các tin đã đưa ngày: