Quyết định Về việc thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

01/04/2022

Ngày 25/03/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND Về việc thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, với những nội dung sau:

Phạm vi điều chỉnh: bao gồm Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề; Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích thửa đất để tách thành dự án độc lập.

Đối tượng áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Rà soát, công bố công khai danh mục và công khai phương án giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý:

Tiêu chí rà soát là các thửa đất nhỏ, hẹp phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 1, Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và quy định chi tiết Trình tự thực hiện đối với cấp xã, cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trình tự thực hiện đối với cấp xã: Rà soát các thửa đất nhỏ hẹp theo quy định; Lập danh sách các thửa đất nhỏ hẹp và đề xuất hình thức xử lý cụ thể đối với từng thửa đất để công khai, lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp; Tổ chức công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, niêm yết công khai phương án giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương; Sau khi kết thúc công khai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trình tự thực hiện đối với cấp huyện: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, lập danh sách các thửa đất nhỏ hẹp theo quy định; công khai phương án giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương; Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp các thửa đất nhỏ hẹp dự kiến giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều này trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận.

Trình tự thực hiện Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc phê duyệt phương án đấu giá, kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất theo thẩm quyền;

Điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách thành dự án độc lập:

Điều kiện, tiêu chí tách thành dự án độc lập: Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan khác đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Các thửa đất công tạo thành các khu đất độc lập, tập trung, liền thửa phải tiếp giáp với hệ thống đường giao thông hiện hữu hoặc đường giao thông theo quy hoạch có chiều rộng bám mặt đường từ 6,5m trở lên; Có quy mô, tỷ lệ diện tích đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều này.

Quy mô, tỷ lệ diện tích để tách thành dự án độc lập: Đối với khu đất thực hiện dự án có quy mô diện tích từ 5.000 m2 trở lên: Diện tích đất công từ 2.000 m2 trở lên; Đối với khu đất thực hiện dự án có quy mô diện tích dưới 5.000 m2 : Diện tích đất công chiếm tỷ lệ từ 20% trở lên và đạt tối thiểu từ 1.000 m2 trở lên.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/04/2022. Các tin đã đưa ngày: