Trả lời kết quả thẩm định phương án phục hồi môi trường trong 15 ngày

22/04/2022

Theo Nghị định 08/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có), cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định; trường hợp không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản cho chủ cơ sở và nêu rõ lý do.

Theo Luật Bảo vệ môi trường, có 3 nhóm dự án phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Đó là: Dự án đầu tư khai thác khoáng sản; Cơ sở khai thác khoáng sản hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành (1/1/2022) nhưng chưa có phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc có thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được phê duyệt; Cơ sở khai thác khoáng sản hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành (1/1/2022) đã được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường nhưng kinh phí không đủ để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghị định 08/NĐ-CP quy định riêng cho trường hợp cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành (1/1/2022).

Chủ cơ sở nộp hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường gồm: văn bản đề nghị thẩm định của chủ cơ sở; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.

Khi nhận được phương án thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, không quá 30 ngày, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả thẩm định.

Sau khi cơ sở khai thác khoáng sản chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định; trường hợp không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản cho chủ cơ sở và nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày.


Mai Chi

https://www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: