Được hoàn trả tiền ký quỹ sau 90 ngày hoàn thành phục hồi môi trường

22/04/2022

Nghị định 08/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã quy định chi tiết về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Theo đó, các dự án khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. Số tiền ký quỹ phải được tính toán bảo đảm đủ kinh phí để cải tạo, phục hồi môi trường căn cứ vào các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổng số tiền ký quỹ bằng tổng kinh phí của các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn nhỏ hơn hoặc bằng 1 năm thì thực hiện ký quỹ một lần. Mức tiền ký quỹ bằng 100% số tiền được phê duyệt, có tính yếu tố trượt giá tại thời điểm ký quỹ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 01 năm trở lên thì được phép ký quỹ nhiều lần. Đối với dự án có giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn dưới 10 năm, mức ký quỹ lần đầu bằng 25% tổng số tiền ký quỹ. Đối với dự án có giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 10 năm đến dưới 20 năm, mức ký quỹ lần đầu bằng 20% tổng số tiền ký quỹ. Với dự án có giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 20 năm trở lên, mức ký quỹ lần đầu bằng 15% tổng số tiền ký quỹ.

Số tiền ký quỹ có tính tới yếu tố trượt giá được tổ chức, cá nhân tự kê khai, nộp tiền ký quỹ và thông báo cho quỹ bảo vệ môi trường nơi ký quỹ.

Số tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả cho chủ cơ sở khai thác khoáng sản khi đã hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường. Việc hoàn trả khoản tiền này dựa trên cơ sở tiến độ tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nội dung cải tạo, phục hồi môi trường. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ của dự án khai thác khoáng sản kiểm tra việc hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong giai đoạn nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ. Nội dung hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường là một phần của nội dung quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản, nơi nhận tiền ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ cho tổ chức, cá nhân.


Thảo Linh

https://www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: