Thành lập Tổ xử lý và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ xử lý, giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

15/03/2016

Ngày 01/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 99/QĐ-STNMT Về việc thành lập Tổ xử lý, giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 100/QĐ-STNMT Về việc Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ xử lý, giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổ xử lý, giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Tổ xử lý, giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gồm các ông (bà) có tên sau:

1.  Ông Hoàng Xuân Hoàn - Phó Chi cục trưởng,  Chi cục Quản lý đất đai - Tổ trưởng - ĐT: 0912698732

2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chánh Thanh tra Sở - Tổ phó - ĐT: 0912209476;

3. Ông Tạ Ngọc Long - Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai - Tổ phó - ĐT: 0987608789;

4. Ông Nguyễn Văn Đậu - Trưởng Phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Quản lý đất đai - Tổ viên - ĐT: 0983892233;

5. Bà Phạm Thị Phương Liên - Chuyên viên Phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Quản lý đất đai - Tổ viên - ĐT: 0987526755;

6. Ông Nguyễn Xuân Luyến - Chuyên viên Phòng Quy hoạch kế hoạch, Chi cục Quản lý đất đai - Tổ viên - ĐT: 0982443965;

7. Bà Trần Thị Hoa - Trưởng Phòng Đăng ký đất đai - tài sản gắn liền với đất, Văn phòng Đăng ký đất đai - Tổ viên - ĐT: 0916141749;

8. Ông Cao Thanh Liêm - Cán bộ Phòng Thông tin và Lưu trữ địa chính, Văn phòng Đăng ký đất đai - Tổ viên - ĐT: 0915462558;

9. Bà Nguyễn Thị Mai - Cán bộ Phòng Đăng ký đất đai - Tài sản gắn liền với đất, Văn phòng Đăng ký đất đai - Tổ viên - ĐT: 0986273382.

1. Tổ xử lý, giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

a, Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, xử lý và giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do cán bộ thực hiện cấp Giấy chứng nhận chưa thực hiện hết chức trách nhiệm vụ từ phản ảnh của người dân qua đường dây nóng hoặc qua liên hệ trực tiếp hoặc do lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ: Kéo dài thời gian nộp hồ sơ của người sử dụng đất mà không nêu rõ lý do cụ thể; có biểu hiện vòi vĩnh, sách nhiễu, làm dịch vụ với người dân; không giải thích rõ nguyên nhân, lý do chưa cấp được Giấy chứng nhận; chuyển trả hồ sơ nhiều lần, không hướng dẫn cụ thể, yêu cầu bổ sung các giấy tờ trái quy định; có biểu hiện hợp tác, cấu kết với các cá nhân, tổ chức liên quan để trục lợi; các phản ánh khác của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Tổ giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc làm việc theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

b, Quyền hạn:

- Khi nhận được phản ánh của người dân, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc phải giải thích cụ thể về chính sách pháp luật đất đai của Nhà nước liên quan, hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Khi phát hiện thấy cán bộ thực hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc có vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận phải trực tiếp kiểm tra hiện trạng và hướng dẫn người sử dụng đất, cán bộ thực hiện hoàn thiện hồ sơ để trình ký Giấy chứng nhận theo quy định;

- Trường hợp đặc biệt vượt quá quyền hạn giải quyết, báo cáo lãnh đạo Sở xin ý kiến giải quyết cụ thể.

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ xử lý, giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận:

a,  Tổ trưởng có nhiệm vụ phụ trách chung và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ phó và các thành viên trong Tổ. Trường hợp Tổ trưởng bận không điều hành được nhiệm vụ thì ủy quyền cho 01 Tổ phó quản lý và điều hành nhiệm vụ chung của Tổ.

b, Tổ phó có nhiệm vụ giúp việc cho Tổ trưởng và quản lý, phân công nhiệm vụ cho các Tổ viên trong nhóm theo địa bàn phụ trách, cụ thể như sau:

- Nhóm 1: Phụ trách huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc và huyện Tam Dương là các ông, bà:

+ Hoàng Xuân Hoàn - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý đất đai - Tổ trưởng - Trưởng nhóm 1 - ĐT: 0912698732;

+ Nguyễn Văn Đậu - Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Quản lý đất đai - Tổ viên - ĐT: 0983892233;

+ Nguyễn Thị Mai - Cán bộ phòng Đăng ký đất đai - tài sản gắn liền với đất, Văn phòng Đăng ký đất đai - Tổ viên - ĐT: 0986273382.

- Nhóm 2: Phụ trách huyện Bình Xuyên, huyện Tam Đảo và thị xã Phúc Yên là các ông, bà:

+ Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chánh Thanh tra Sở - Tổ phó - Trưởng nhóm 2 - ĐT: 0912209476;

+ Trần Thị Hoa - Trưởng Phòng Đăng ký đất đai - tài sản gắn liền với đất, Văn phòng Đăng ký đất đai - Tổ viên - ĐT: 0916141749;

+ Nguyễn Xuân Luyến - Chuyên viên Phòng Quy hoạch kế hoạch, Chi cục Quản lý đất đai - Tổ viên - ĐT: 0982443965.

- Nhóm 3: Phụ trách huyện Sông Lô, huyện Lập Thạch và thành phố Vĩnh Yên gồm các ông, bà:

+ Tạ Ngọc Long - Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai - Tổ phó - Trưởng nhóm 3 - ĐT: 0987608789;

+ Phạm Thị Phương Liên - Chuyên viên Phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Quản lý đất đai - Tổ viên - ĐT: 0987526755;

+ Cao Thanh Liêm - Cán bộ Phòng Thông tin và Lưu trữ địa chính, Văn phòng Đăng ký đất đai - Tổ viên - ĐT: 0915462558.

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 Các tin đã đưa ngày: