Thông báo thu hồi đất đã giao thực hiện dự án khu nhà ở thu nhập thấp tại phường Đồng Xuân do Công ty TNHH Sản xuất TM&DV Đai Phát làm chủ đầu tư

15/06/2022

    Tại Văn bản số 2872/UBND-CN3 ngày 05/5/2022 về việc tổ chức quyết liệt việc kiểm tra, rà soát, thanh tra và xử lý các dự án khu đô thị, khu nhà ở và dự án công trình dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao báo cáo, đề xuất biện pháp, kế hoạch xử lý thu hồi đối với dự án Khu nhà ở thu nhập thấp tại phường Đồng Xuân.  

     Ngày 26/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của dự án Khu nhà ở thu nhập thấp tại phường Đồng Xuân, tại buổi làm việc Công ty Sản xuất và Thương mại dịch vụ Đại Phát (vắng mặt không lý do).

     Kết quả kiểm tra hiện trạng ghi nhận: trên khu đất mới xây dựng 01 dãy nhà kho, ngoài ra không có công trình nào trên đất. Trong khi Dự án đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở thu nhập thấp theo QHCTXD tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, với diện tích thực hiện dự án là 7648,0m2.

     Như vậy, Nhà đầu tư chưa triển khai các hạng mục theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp thu hồi đất do vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.  Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã căn cứ kết quả kiểm trạng và ý kiến của đơn vị tham dự, báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 1694/STNMT-QLĐĐ ngày 31/5/2022 và được UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất tại Văn bản số 3727/UBND-NN5 ngày 08/6/2022.

     Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Phát về việc thu hồi diện tích UBND tỉnh Vĩnh phúc đã giao cho Công ty tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 để Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Phát được biết và phối hợp thực hiện.

     Trường hợp Công ty có ý kiến liên quan đến nội dung về việc thu hồi diện tích đất nêu trên, thì đề nghị liên hệ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải đáp. Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo này, Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận được ý kiến phản hồi của Công ty sẽ trình UBND tỉnh thu hồi đất đã giao cho Công ty để giao cho UBND thành phố Phúc Yên quản lý theo quy định.

 Các tin đã đưa ngày: