Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ

12/05/2022

Thực hiện Văn bản số 204/UBND-NN4 ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Về việc nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khi tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Ngày 09/05/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1385 /STNMT-TTr về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. 

Văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Báo Vĩnh Phúc; Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; UBND các huyện, thành phố: tổ chức tuyên truyền, quán triệt phổ biết rộng rãi nội dung của Nghị định đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người dân biết, thực hiện.

Đề nghị Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh) bổ sung nội dung tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 trong năm 2022. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 Xem chi tiết Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 theo file đính kèm. Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: