Khoa học công nghệ với sự phát triển xanh

20/05/2022

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cũng như tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến là chìa khóa quan trọng để xây dựng một tương lai xanh. Thời gian qua, nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường đã được triển khai và áp dụng, góp phần tích cực trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Góp phần quan trọng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Theo báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) lĩnh vực môi trường giai đoạn 2011-2021, các chương trình, nhiệm vụ, đề tài KH&CN các cấp trong thời gian qua đã tập trung giải quyết các vấn đề ưu tiên, thực tiễn theo yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Nhiều vấn đề mới và khó đã được nghiên cứu, làm rõ về nội dung và có kết quả nghiên cứu rõ ràng, phục vụ đắc lực và hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành và địa phương.

Cụ thể, kết quả nghiên cứu KH&CN giai đoạn 2011-2020 đã góp phần cung cấp cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong xây dựng và ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng, triển khai các mô hình, giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đồng thời thúc đẩy triển khai ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong dự báo, phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường, quản lý chất thải, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Ứng dụng các công trình nghiên cứu KHCN vào bảo vệ môi trường

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai KH&CN trong lĩnh vực môi trường vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: thiếu cơ chế phối hợp để thu hút chất xám và động viên các nhà khoa học trong nghiên cứu triển khai đề tài. Các nghiên cứu về giải pháp, kỹ thuật công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường còn dàn trải, chưa tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách. Đồng thời còn thiếu nguồn lực kỹ thuật và tài chính phục vụ nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học,…

* Khoa học công nghệ hướng đến phát triển bền vững

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, thúc đẩy phát triển KH&CN của lĩnh vực môi trường trong thời gian tới, theo ông Lương Duy Hanh, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN Bộ TN&MT, trong giai đoạn tới, định hướng về KH&CN trong lĩnh vực môi trường của Bộ TN&MT sẽ tập trung tiếp tục nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học để hoàn thiện và triển khai có hiệu quả thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý và bảo vệ môi trường; nghiên cứu, đề xuất các công cụ, mô hình quản lý mới nhằm bảo vệ môi trường và bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học trong điểu kiện hội nhập quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ, mô hình dự báo, giám sát, cảnh báo sớm diễn biến chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ, kỹ thuật phù hợp điều kiện Việt Nam trong ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm; cải tạo, phục hồi môi trường; quản lý chất thải; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh thực hiện kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp, hướng đến mục tiêu phát thải khí nhà kính ròng bằng 0.

 

Việt Khang

https://www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: